• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Organismul de Certificare  -  Procesul certificării

  Procesul certificării

       
   12.02.2019     

  Procesul de certificare (extras din Procedura Generală. Certificarea produselor cu grad sporit de pericol, PG PGSP)

  Etapele procesului de certificare:
  1. Solicitare - Prezentarea cererii şi documentelor anexate la cerere.
  2. Analizarea solicitării - Înainte de a începe evaluarea, Conducătorul OC PGSP sau persoană desemnată efectuează o analiză a cererii şi desemnează expertul în certificare sau echipa de experţi.
  3. Încheierea contractului - Lucrările de certificare încep după semnarea bilaterală a Contractului cu privire la îndeplinirea lucrărilor de certificare şi a comenzii-cont de plată. OC PGSP efectuează calculul costului lucrărilor de certificare în întregime sau pe etape (după caz). Clientul, la rândul său, transferă pe contul CTSIC un avans de 100% pentru efectuarea lucrărilor.
  4. Evaluare - Expertul desemnat pentru efectuarea lucrărilor de certificare a produselor elaborează un plan pentru activităţile de evaluare.
  Conducătorul OC PGSP sau persoană desemnată aprobă Planul de evaluare.
  Evaluarea la client se iniţiază cu şedinţa de deschidere.
  5. Identificarea produselor - La identificare se verifică conformitatea produsului prezentat la certificare cu informaţia indicată în documentaţia tehnică şi de însoţire a produsului. În cadrul identificării se verifică şi condiţiile de păstrare, de mediu a produsului, etc.
  6. Prelevarea probelor - Concomitent cu identificarea, expertul efectuează prelevarea probelor. Probele pot fi prelevate din mijloacele de transportare, din locurile de depozitare sau în locurile de instalare. Prelevarea probelor se efectuează de către expert în prezenţa reprezentantului clientului. Probele prelevate se sigilează şi se etichetează (după caz).
  Procesul de evaluare la client se definitivează cu şedinţa de închidere.
  Probele prelevate se transmit în LÎ împreună cu programul de încercări, aprobat de Conducătorul OC PGSP.
  7. Încercări de laborator - Încercările se efectuează în laboratoare acreditate şi recunoscute.
  În baza rezultatelor obţinute, laboratorul care a efectuat încercările, întocmeşte raportul de încercări.
  8. Analiza raportului de încercări - Expertul OC PGSP efectuează analiza rapoartelor de încercări. Rezultatele pozitive ale analizei raportului de încercări constituie baza pentru întocmirea Raportului de evaluare.
  9. Recunoaşterea certificatelor de conformitate ale altor ţări - OC PGSP recunoaşte certificatele de conformitate (CC) şi/sau rapoartele de încercări (RÎ) emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate şi acreditate de organismele de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba de stat şi confirmate prin specimenul de ştampilă al importatorului.
  La fel, se recunosc CC şi RÎ emise de organisme de evaluare a conformităţii străine, în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii.
  OC PGSP efectuează identificarea produselor, analiza Raportului de încercări (după caz) cu întocmirea înregistrărilor respective şi aduce la cunoştinţă clientului decizia de eliberare a CC naţional.
  Recunoaşterea CC se efectuează prin eliberarea unui nou CC de către OC PGSP.
  10. Raportul de evaluare - Rezultatele tuturor activităţilor de evaluare sunt documentate.
  După finalizarea lucrărilor respective, expertul desemnat întocmeşte raportul de evaluare în baza dovezilor obiective obţinute în procesul de evaluare a conformităţii.
  11. Analiza - Analiza tuturor informaţiilor şi rezultatelor legate de evaluare se efectuează de Comitetul Tehnic în componenţa căruia intră experţii tehnici competenţi în domeniul concret, care nu au fost implicaţi în procesul de evaluare şi şefii secţiilor corespunzătoare.
  După analiza tuturor informaţiilor şi rezultatelor legate de evaluare, Comitetul Tehnic recomandă de a aproba decizia de eliberare sau refuzul de eliberare a certificatului.
  12. Decizia referitoare la certificare - OC PGSP este responsabil şi îşi păstrează autoritatea pentru deciziile sale referitoare la certificare. Decizia cu privire la eliberarea certificatului sau de refuz a eliberării acestuia se adoptă de către Conducătorul OC PGSP sau de persoana desemnată în baza tuturor informaţiilor legate de evaluare, analizei acestora şi a oricăror alte informaţii relevante.
  13. Documentaţia de certificare (certificatul) - Documentele, ce confirmă corespunderea produsului cerinţelor specificate sunt certificatele.
  Certificatele, eliberate de către OC PGSP, reprezintă documentul principal, care confirmă corespunderea produselor cerinţelor DN.
  Produsele supuse certificării în domeniul reglementat, până la plasarea lor pe piaţă şi/sau până la utilizare, trebuie să fie marcate de către producător cu marca de conformitate SM, dacă reglementarea tehnică prevede o astfel de marcare. Marcarea produsului cu marca de conformitate SM indică conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementarea tehnică aplicabilă.
  Marca de conformitate SM se aplică, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile produsului, direct pe produs, pe ambalajul lui, pe documentele ce însoţesc produsul şi/sau pe o placă de marcaj ataşată produsului astfel încât să nu poată fi detaşată. Marca aplicată trebuie să fie vizibilă şi să nu poată fi radiată.
  Dreptul de a semna certificatele îl deţine conducătorul OC PGSP sau persoană desemnată în mod corespunzător.