• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management (SM)  -  Apeluri

  Apeluri

       
   27.05.2017     

  Examinarea apelului

  Apelul înregistrat se analizează de conducere în vederea stabilirii dacă acestă se referă la activitateta organismului de certificare OC PGSP.
  În cazul cînd apelul ține de activitatea nemijlocită a OC PGSP, acesta urmează a fi examinat în termenul de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării de către Comisia de Apel (CA), care se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului CA.
  CA este constituită din 3 membri selectaţi de către Conducătorul OC PGSP in baza analizei criteriilor de competenţă şi calificare și care nu au luat parte la luarea deciziei apelate.
  Şedinţă CA se convocă în baza unui ordin emis de conducătorul OC PGSP, în termen de cel mult 5 zile din data numirii CA.
  Reponsabilul SM este prezent la fiecare şedinţă a CA, dar nu este membru a CA.
  Membrii CA examinează obiectul apeluluii, înregistrările şi documentele care se referă la apel, opiniile părţilor interesate.
  În caz de necessitate, CA poate solicita informaţii suplimentare de la apelant sau de la OC PGSP pentru a înţelege detaliat situaţia creată şi a clarifica ambiguităţile.
  Toate dovezile obţinute pe parcursul examinării apelului, inclusiv argumentele necesare pentru a întocmi concluzia şi propunerea de măsuri de îmbunătăţire a activităţii OC PGSP se fixează în scris în Procesul-verbal privind tratarea apelului, care se semnează de toţi membrii .
  Concluzia CA se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor şi are caracter de recomandare. Conducătorul OC PGSP ia decizia finală asupra apelului.
  Concluzia adoptată de Comisia de Apel, precum și Decizia finală a Conducătorului OC PGSP sunt înregistrate în Registrul de evidenţă a apelurilor.
  După înregisrarea deciziei finale în Registrul de evidenţă a apelurilor, secretarul CA în termen de 5 zile o aduce la cunoştinţă apelantului, care în cazul de nemulțumire, poate s-o contesteze în instanța competentă.
  Dosarul apelului se păstrează şi se arhivează conform insrtrucţiunii "Arhivare".