• Categorii Categorii
 • Prima   -  Documente normative  -  NRS 35-05-43:2002

  NRS 35-05-43:2002

       
   10.06.2011    9561 Accesări    

  Obiect şi domeniu de aplicare:

   
  1.1 Prezentele Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producţiile chimice, petrochimice şi de prelucrare a petrolului cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate (în continuare - Reguli) se extind asupra întreprinderilor, organizaţiilor şi obiectelor (indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate) din industria chimică, petrochimică şi de prelucrare a petrolului, obiectelor nou proiectate, în fază de construcţie, reconstrucţie şi în funcţiune, precum şi asupra altor obiecte (în conformitate cu Nomenclatorul producţiilor, obiectelor şi lucrărilor supuse supravegherii Organului de securitate industrială), destinate manipulării în ele a substanţelor ce formează amestecuri de vapori şi aer, gaze şi aer, praf şi aer cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate.
  1.2 Toate întreprinderile, organizaţiile care activează în domeniul exploatării, proiectării, elaborării documentaţiei tehnico-normative şi tehnologice, elaborării proceselor, montării şi reparării utilajului obiectelor, indicate în 1.1, precum şi participante la elaborarea documentaţiei de proiect şi constructive pentru fabricarea utilajelor, armăturii pentru conducte, aparatajului, altor dispozitive şi articole, precum şi la producerea (fabricarea) acestora pentru obiectele indicate, sînt obligate să respecte cerinţele Legii Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. 803 - XIV din 11.02.2000, prezentelor Reguli şi altor acte normative în domeniul asigurării securităţii industriale.
  În conformitate cu art. 14 (1) a Legii sus-numită sînt supuse expertizei securităţii industriale:
  a) documentaţia de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
  b) instalaţiile tehnice şi procesele tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos;
  c) clădirile şi construcţiile obiectului industrial periculos;
  d) declaraţia securităţii industriale.    
  1.3 În procesul desfăşurării prevederilor prezentelor Reguli, prevederile specifice privind asigurarea securităţii industriale, caracteristice pentru unele procese tehnologice sau grupele acestora, urmează să fie stabilite aparte prin normative (reguli), care nu trebuie să fie în contradicţie cu prevederile prezentelor Reguli şi să reia prevederile acestora. 
  1.4 Normativele (regulile) pentru unele procese tehnologice sau grupele acestora în domeniul aplicării prezentelor Reguli se aprobă de către Organul de securitate industrială.
  1.5 Toate genurile de activitate, ce ţin de proiectare, montare, lucrări de reglare şi punere în funcţiune, exploatare, elaborarea (revizuirea) regulamentelor tehnologice, documentaţiei tehnico-normative şi tehnologice, elaborarea proceselor, repararea obiectelor indicate în  1.1, pregătirea cadrelor, expertiza securităţii, efectuată pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pentru agenţii economici străini, precum şi elaborarea documentaţiei de proiect şi tehnologice pentru fabricarea utilajelor, armăturii pentru conducte, aparatajului, altor dispozitive şi elemente, precum şi producerea (fabricarea) acestora pentru obiectele indicate, pot fi efectuate doar în cazul deţinerii autorizaţiei tehnice, eliberate de Organul de securitate industrială perfectate în modul stabilit în strictă conformitate cu condiţiile de acţiune stipulate în autorizaţia tehnică.
  1.6 Pentru producerea şi utilizarea utilajelor, armăturii pentru conducte, mijloacelor de protecţie, altor articole, precum şi mijloacelor de măsură, control, comandă, comunicaţii şi automatizare, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova pentru obiectele indicate în 1.1 este necesară autorizaţia tehnică a Organului de securitate industrială, iar pentru cele importate – autorizaţia tehnică a Organului de securitate industrială pentru utilizarea lor.
  Autorizaţia pentru producerea şi utilizarea mijloacelor de protecţie ale utilajului  (supape de siguranţă, dispozitive de siguranţă cu membrană), precum şi a tuturor elementelor incluse în sistemele de protecţie automată antiavarie, se eliberează de către Organul de securitate industrială.
  1.7 Aducerea producţiilor (obiectelor) în conformitate cu cerinţele prezentelor Reguli se efectuează în termenele, coordonate cu Organul de securitate industrială.
  1.8 Obiectele, raportate în conformitate cu Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase la categoria obiectelor industriale periculoase sînt supuse înregistrării în registrul de stat în modul stabilit.
  Pentru obiectele menţionate se elaborează în modul stabilit declaraţia securităţii industriale.
  1.9 Prevederile prezentelor Reguli, altor acte normative, care acţionează în desfăşurarea acestora şi se referă la utilajele, armătura conductelor, mijloacele de protecţie, mijloacele de măsură şi control, comandă, comunicaţii şi automatizare, alte articole, sînt obligatorii în procesul elaborării, fabricării, precum şi certificării acestor utilaje şi articole.
  1.10 În scopul organizării lucrărilor de prevenire a avariilor şi accidentelor de muncă, întreprinderile şi organizaţiile, care includ în componenţa lor obiecte cu pericol de deflagraţie şi inflamabilitate, elaborează sistemul de standarde al întreprinderii pentru dirijarea securităţii industriale şi asigură funcţionarea efectivă şi actualizarea acestora.
  1.11 Întreprinderile şi organizaţiile, care execută lucrări de proiectare,  montare, reparare a utilajelor şi construcţiilor, activează în domeniul instruirii personalului, elaborează şi asigură funcţionarea efectivă şi actualizarea sistemului de standarde al întreprinderii privind asigurarea calităţii. Sistemele de calitate ale întreprinderilor trebuie să prevadă prezenţa standardelor pentru asigurarea executării lucrărilor în condiţii de securitate.
  În conformitate cu art. 10 (2) a Legii Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, recepţia obiectului industrial periculos se efectuează de către Organul de securitate industrială, cu participarea reprezentanţilor altor organe de supraveghere. În procesul recepţiei obiectului industrial periculos, se verifică corespunderea lui cu documentaţia de proiect, gradul de pregătire al agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor avariei.  
  1.12 Conducătorii şi personalul tehnico-ingineresc al subdiviziunilor şi serviciilor întreprinderilor şi organizaţiilor, abilitat în domeniul securităţii industriale, trebuie să fie instruit la capitolul „Securitatea industrială”, fapt confirmat prin documentul instituţiilor superioare de învăţămînt corespunzătoare.
  1.13 Atestării şi/sau verificării cunoştinţelor (în continuare – atestarea, cu excepţia cazurilor, cînd este necesar de a separa aceste două proceduri) sînt supuşi:
  a) personalul tehnic şi tehnico-ingineresc al întreprinderilor, indiferent de forma juridică de organizare şi proprietate, inclusiv întreprinzătorii individuali, care efectuează lucrări privind construcţia, exploatarea, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos, precum şi lucrări privind proiectarea, fabricarea, montarea, reglarea, reparaţia, revizia tehnică, reconstrucţia şi exploatarea instalaţiilor tehnice pentru obiectele industriale periculoase;
  b) personalul organizaţiilor de proiectare şi altor organizaţii, care elaborează documente referitor la exploatarea obiectului industrial periculos;
  c) conducătorii, lectorii şi maiştrii instruirii în producţie ai instituţiilor de învăţămînt profesional, Centrelor de instruire, care efectuează instruirea personalului în domeniul securităţii industriale, supuse controlului Organului de securitate industrială.  
  1.14 Conducătorii şi specialiştii întreprinderii sînt obligaţi să treacă periodic instruirea şi atestarea în termenele stabilite de Regulile de securitate, dar nu mai rar de o dată în trei ani, atestarea muncitorilor – nu mai rar de o dată în 12 luni, conform cerinţelor RG 35-01-31.