• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Despre Organismul de Inspecție  -  Politica OI

  Politica OI

       
   31.07.2019    311 Accesări    

  Ediţia 02/13.03.2020

  APROBAT
  Director S.R.L. "Centrul Tehnic pentru
  Securitate Industrială și Certificare"
  Gheorghi EFTENI
  13 martie 2020

  POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

  Prin prezenta declaraţie directorul S.R.L. „Centrul Tehnic de Securitate Industrială și Certificare" (S.R.L. „CTSIC") defineşte politica şi obiectivele politicii privind calitatea pentru Organismul de Inspecție (OI) şi acțiunile pe care le întreprinde, în vederea desfăşurării activităţilor în acord cu cerinţele clienţilor şi ale reglementărilor aplicabile, referitoare la Organismul de Inspecție.
  Pentru asigurarea unui nivel susţinut de calitate a inspecțiilor, managementul de vârf al S.R.L. „CTSIC" a decis implementarea unui sistem de management (SM) bazat pe cerinţele standardului SM SR EN ISO/ CEI 17020:2013 şi se angajează să se conformeze cu acest standard internațional, să contribuie la dezvoltarea şi implementarea SM, să asigure îmbunătățirea continuă a eficacităţii acestuia.
  Politica SM al OI referitoare la calitate este îndreptată spre asigurarea încrederii în OI prin prestări calitative a serviciilor de inspecții.
  Scopul sistemului de management al OI este contribuirea la asigurarea uniformităţii şi exactităţii inspecțiilor, protejarea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurărilor incorecte sau false prin efectuarea inspecțiilor în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
  Politica în domeniul calității se adresează angajaților OI S.R.L. „CTSIC" cu atribuţii în desfăşurarea activităților OI, indiferent de locul de muncă sau nivelul de pregătire al acestora. Acestea au obligaţia de a se familiariza cu documentaţia referitoare la calitate, de a îndeplini cerinţele stabilite în standardul de referinţă SM SR EN ISO/CEI 17020:2013, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni de lucru si alte documente aplicabile domeniului de acreditare, de a folosi în activitatea sa etaloane ale unităţilor de măsură conforme.

  Prezenta politică este concentrată pe îndeplinirea următoarelor obiective generale:

  • obţinerea rezultatelor pozitive în urma evaluărilor subdiviziunilor S.R.L. „CTSIC" pe parcursul anului 2020;
  • extinderea domeniilor de acreditare pentru activităţile deţinute în mărime de 90% din solicitările parvenite;
  • menţinerea acreditărilor deţinute în cadrul subdiviziunilor S.R.L. „CTSIC";
  • creşterea permanentă a competenţei subdiviziunilor S.R.L. „CTSIC", a calităţii serviciilor oferite şi conştientizarea importanţei îndeplinirii atît a cerinţelor clientului, cît şi a celor statutare şi de reglementare prin îndeplinirea Planurilor anuale de instruire în volum de 99 %;
  • zero reclamaţii şi apeluri pentru serviciile prestate;
  • atragerea și menţinerea clienţilor în volum de 100 %;
  • asigurarea că integritatea sistemului de management se păstrează atunci când sunt planificate și implementate modificări ale sistemului de management;
  • promovarea unei imagini corecte a OI şi a serviciilor pe care acesta le poate oferi clienților săi;
  • asigurarea imparţialităţii, independenţei şi integrității personalului din cadrul OI, inclusiv excluderea oricărei influenţe de origine interioară sau exterioară asupra rezultatelor activitătii OI;
  • asigurarea unui nivel înalt de pregătire tehnică a personalului şi a dotării tehnice necesare desfăşurării activităţilor pentru care este autorizat;
  • asigurarea că personalul este conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor lor şi de modul în care contribuie la atingerea obiectivelor SM;
  • asigurarea că sunt stabilite procesele de comunicare adecvate în cadrul OI şi ca are loc comunicarea în ceea ce priveşte eficacitatea SM;
  • dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte OI sau instituţii de specialitate.