print
Apeluri
31.07.2019 380 Accesări  

Apelul poate fi înaintat numai în formă scrisă prin e-mail, fax, poșta sau direct la sediul SRL CTSIC, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei, în raport cu care este formulat apelul.
Apelul se înregistrează în cancelaria companiei, i se atribuie număr de intrare și se transmite conducătorului CTSIC. Conducătorul CTSIC, analizează și transmite apelul șefului OI.
Șeful OI analizează apelul cu scopul de a determina dacă sunt specificate:

  • Datele de identificare a apelantului, și după caz, a reprezentantului legal al apelantului;
  • Datele de contact ale apelantului, după caz a reprezentantului legal;
  • Obiectul apelului;
  • Data întocmirii/depunerii apelului;
  • Documente depuse în susținerea apelului;
  • Declarația că apelul nu a mai fost adresat unei alte entități și că apelantul nu se află în litigiu cu OI CTSIC. În cazul în care obiectul apelului a fost examinat de o instanță de judecată și există o deciziei definitivă și irevocabilă, se va indica soluția instanței.
  • Semnătura apelantului sau după caz, a reprezentantului legal al apelantului.

Apelurile depuse anonim nu se examinează.

NOTĂ! OI CTSIC își rezervă dreptul de a nu analiza și a nu decide asupra unei situații asupra căreia s-au pronunțat instanțe de judecată sau alte instituții competente.
În cazul în care, sunt întrunite condițiile menționate supra, șeful OI, numește comisia de apel, care este instituită ad hoc, și este un organ decizional independent pentru analiza și soluționarea apelurilor. Comisia de apel este compusă din minim trei membri.
La numirea membrilor comisiei de apel, sunt respectate următoarele principii:
- Imparțialitate (membrii comisiei sunt numiți astfel încât să se evite conflictul de interese);
- Obiectivitate și responsabilitate (membrii comisiei au competența necesară evaluării din punct de vedere tehnic și formal, răspund pentru deciziile lor);
- Confidențialitate (membrii comisiei răspund pentru protejarea informațiilor furnizate de apelant, semnează declarația de confidențialitate și au acces la toate informațiile aferente dosarului care face obiectul apelului precum și la documentele sistemului de management al OI CTSIC).
Apelul se examinează în lipsa apelantului. În caz că este indispensabilă prezența apelantului, acesta este invitat la ședința de examinare a apelului.
Comisia, transmite apelantului componența nominală a comisiei. Apelantul, în termen de 3 zile din ziua primirii componenței comisiei, formulează obiecții argumentate asupra componenței.
Dacă apelul este neîntemeiat, acest lucru i se comunică apelantului.
În cazul în care obiectul apelului se adeverește, OI CTSIC comunică rezultatul examinării, precum și măsurile întreprinse.
Termenul de examinare a apelului este 30 de zile din data depunerii. În cazul în care este necesară prelungirea termenului, apelantului i se aduce la cunoștință în scris despre acest fapt, prezentând și argumentele.

Copyright © 2021 Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare