• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Organismul de Certificare

  Click aici pentru FEEDBACK

  Certificat de acreditare OC PGSP

  ro   

  Organigrama Organismului de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol 

  ro

   


  Adresa: MD 2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Melestiu, nr. 22A, etajul 3, tel. 022 208178, e.mail: office@ctsic.md, agentia@mdl.net

  Cu privire la evaluarea conformității echipamentelor de joasă tensiune

  Ca urmare a apariției informațiilor conflictuale cu privire la evaluarea conformității opționale a echipamentelor de joasă tensiune (echipamente electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1500 V pentru curentul electric continuu), Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL (CTSIC) consideră necesară generalizarea și clarificarea faptului că aceste produse, în conformitate cu prevederile clauzei 1 a articolului 18 din legea nr. 235/2011 „Privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității", sunt supuse evaluării conformității cu titlul obligatoriu.

  În Republica Moldova este în vigoare reglementarea tehnică „ Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune" (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 745 din 26/10/2015), care reglementează atât condițiile privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice, cât și obligațiile agenților economici.

  În conformitate cu prevederile regulamentului, producătorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura de evaluare a conformității sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu cerințele esențiale de securitate menționate în Reglementarea tehnică, prin procedura de evaluare a conformității, producătorii întocmesc o declarație de conformitate și aplică marcajul privind conformitatea. Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie, sau alt element care permite identificarea lor. Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați. Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali.

  Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul (inclusiv marcajul de conformitate) și sînt însoțite de documentele necesare. Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați. Datele de contact sînt indicate în limba de stat.

  Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente electrice, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul privind conformitatea, dacă acestea sînt însoțite de instrucțiunile și informațiile privind securitatea pentru consumatori și alți utilizatori finali, în limba de stat și de documentația tehnică necesară, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute de reglementarea tehnică.

  Având în vedere cele de mai sus, organismul de certificare a produselor CTSIC (OC CTSIC) a convenit asupra posibilității de a utiliza o nouă schemă de tip 1a (certificare de tip de produs) pentru certificarea echipamentelor de joasă tensiune. Atunci când aplică această schemă de certificare, OC CTSIC poate acorda clientului său dreptul de a utiliza certificatul de conformitate (certificatul de tip) pentru ca producătorul să declare conformitatea produselor fabricate ulterior cu cerințele specificate.

  12.10.2020 


  Prin prezenta, Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol în continuare OC PGSP) din cadrul "Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL Vă informează că începînd cu 25.05.2020 au fost stabilite unele modificări la "Contractul cu privire la îndeplinirea lucrărilor de certificare a produselor" (cap.9 "Dispoziții finale", p.9.2). Modificările se referă la condițiile de prelungire a contractului și anume "Contractul se consideră prelungit în aceleași condiții pentru termenul de valabilitate al certificatelor eliberate în perioada de valabilitate a prezentului contract, dacă nici una din părți, în termen cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice pînă la expirarea termenului contractului, nu va notifica cealaltă parte despre intenția de rezoluțiune sau încetare a contractului."

  Din aceste considerente, OC PGSP va întocmi și va încheia "Acordul adițional Nr.4", care conține modificările nominalizate, cu toți clienții cu contractele valabile existente.
  Sperăm la colaborare reciproc avantajoasă!

  Cu respect, Conducătorul OC PGSP N.Manolov, 01.06.2020 

  Procesul de certificare (extras din Procedura Generală. Certificarea produselor cu grad sporit de pericol, PG PGSP)

  Etapele procesului de certificare:
  1. Solicitare - Prezentarea cererii şi documentelor anexate la cerere.
  2. Analizarea solicitării - Înainte de a începe evaluarea, Conducătorul OC PGSP sau persoană desemnată efectuează o analiză a cererii şi desemnează expertul în certificare sau echipa de experţi.
  3. Încheierea contractului - Lucrările de certificare încep după semnarea bilaterală a Contractului cu privire la îndeplinirea lucrărilor de certificare şi a comenzii-cont de plată. OC PGSP efectuează calculul costului lucrărilor de certificare în întregime sau pe etape (după caz). Clientul, la rândul său, transferă pe contul CTSIC un avans de 100% pentru efectuarea lucrărilor.
  4. Evaluare - Expertul desemnat pentru efectuarea lucrărilor de certificare a produselor elaborează un plan pentru activităţile de evaluare.
  Conducătorul OC PGSP sau persoană desemnată aprobă Planul de evaluare.
  Evaluarea la client se iniţiază cu şedinţa de deschidere.
  5. Identificarea produselor - La identificare se verifică conformitatea produsului prezentat la certificare cu informaţia indicată în documentaţia tehnică şi de însoţire a produsului. În cadrul identificării se verifică şi condiţiile de păstrare, de mediu a produsului, etc.
  6. Prelevarea probelor - Concomitent cu identificarea, expertul efectuează prelevarea probelor. Probele pot fi prelevate din mijloacele de transportare, din locurile de depozitare sau în locurile de instalare. Prelevarea probelor se efectuează de către expert în prezenţa reprezentantului clientului. Probele prelevate se sigilează şi se etichetează (după caz). 
  Procesul de evaluare la client se definitivează cu şedinţa de închidere.
  Probele prelevate se transmit în LÎ împreună cu programul de încercări, aprobat de Conducătorul OC PGSP. 
  7. Încercări de laborator - Încercările se efectuează în laboratoare acreditate şi recunoscute. 
  În baza rezultatelor obţinute, laboratorul care a efectuat încercările, întocmeşte raportul de încercări.
  8. Analiza raportului de încercări - Expertul OC PGSP efectuează analiza rapoartelor de încercări. Rezultatele pozitive ale analizei raportului de încercări constituie baza pentru întocmirea Raportului de evaluare.
  9. Recunoaşterea certificatelor de conformitate ale altor ţări - OC PGSP recunoaşte certificatele de conformitate (CC) şi/sau rapoartele de încercări (RÎ) emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate şi acreditate de organismele de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba de stat şi confirmate prin specimenul de ştampilă al importatorului.
  La fel, se recunosc CC şi RÎ emise de organisme de evaluare a conformităţii străine, în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii.
  OC PGSP efectuează identificarea produselor, analiza Raportului de încercări (după caz) cu întocmirea înregistrărilor respective şi aduce la cunoştinţă clientului decizia de eliberare a CC naţional.
  Recunoaşterea CC se efectuează prin eliberarea unui nou CC de către OC PGSP.
  10. Raportul de evaluare - Rezultatele tuturor activităţilor de evaluare sunt documentate. 
  După finalizarea lucrărilor respective, expertul desemnat întocmeşte raportul de evaluare în baza dovezilor obiective obţinute în procesul de evaluare a conformităţii.
  11. Analiza - Analiza tuturor informaţiilor şi rezultatelor legate de evaluare se efectuează de Comitetul Tehnic în componenţa căruia intră experţii tehnici competenţi în domeniul concret, care nu au fost implicaţi în procesul de evaluare şi şefii secţiilor corespunzătoare. 
  După analiza tuturor informaţiilor şi rezultatelor legate de evaluare, Comitetul Tehnic recomandă de a aproba decizia de eliberare sau refuzul de eliberare a certificatului.
  12. Decizia referitoare la certificare - OC PGSP este responsabil şi îşi păstrează autoritatea pentru deciziile sale referitoare la certificare. Decizia cu privire la eliberarea certificatului sau de refuz a eliberării acestuia se adoptă de către Conducătorul OC PGSP sau de persoana desemnată în baza tuturor informaţiilor legate de evaluare, analizei acestora şi a oricăror alte informaţii relevante.
  13. Documentaţia de certificare (certificatul) - Documentele, ce confirmă corespunderea produsului cerinţelor specificate sunt certificatele. 
  Certificatele, eliberate de către OC PGSP, reprezintă documentul principal, care confirmă corespunderea produselor cerinţelor DN. 
  Produsele supuse certificării în domeniul reglementat, până la plasarea lor pe piaţă şi/sau până la utilizare, trebuie să fie marcate de către producător cu marca de conformitate SM, dacă reglementarea tehnică prevede o astfel de marcare. Marcarea produsului cu marca de conformitate SM indică conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementarea tehnică aplicabilă.
  Marca de conformitate SM se aplică, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile produsului, direct pe produs, pe ambalajul lui, pe documentele ce însoţesc produsul şi/sau pe o placă de marcaj ataşată produsului astfel încât să nu poată fi detaşată. Marca aplicată trebuie să fie vizibilă şi să nu poată fi radiată.
  Dreptul de a semna certificatele îl deţine conducătorul OC PGSP sau persoană desemnată în mod corespunzător. 

  Organismul de certificare din cadrul Centrului  Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare a fost instituit în anul 1996, în baza ordinului directorului general al "Departamentului Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică".

  Conform ordinului interior şi al listelor de state ale Centrului, în cadrul secţiei certificare şi supraveghere au fost create următoarele sectoare:
  - sectorul certificării produselor petroliere;
  - sectorul certificării aparatelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat;
  - sectorul certificării utilajului-gaz şi gazului lichefiat;
  - sectorul certificării îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor;
  - sectorul certificării produselor chimice;
  - sectorul certificării mijloacelor şi aparatelor de sudură;
  - sectorul certificării combustibilului solid;
  - sectorul certificării produselor electrotehnice;
  - sectorul certificării surselor de curent primar ;
  - grupul de asigurare a conformităţii.

  Pentru evidenţierea profesionalismului înalt şi eficacitatea lucrărilor de certificare îndeplinite, administraţia CTSIC şi-a luat angajamentul, pe parcursul anilor, de a selecta cadre cu un nivel înalt de calificare şi o pregătire conform cerinţelor interioare. 

  În luna decembrie a anului 1998, în cadrul procesului de reorganizare, "Centrul de Expertiză Tehnică" a fost denumit "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" cu menţinerea în structura sa a Organismului de Certificare, care a fost acreditat în domeniul certificării obiectelor, produselor şi proceselor de producţie cu grad sporit de pericol în luna mai a anului 1998. 

  În luna august 2005 "Agenţia Naţională pentru Supraveghere Tehnică" a fost reorganizată şi reînregistrată ca "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare". În această perioadă OC CTSIC, în urma modificărilor efectuate, a fost numit "Organismul de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol". Periodic OC CTSIC a fost supus procedurii de reacreditare.

  În luna octombrie a anului 2007, Organismul de Certificare şi-a extins domeniul său de activitate prin crearea unui sector nou - sectorul certificării armelor, muniţiilor aferente şi produselor pirotehnice.
  Pe parcursul activităţii, Organismul de Certificare a implementat şi a certificat Sistemul de Management al Calităţii, care a sporit nivelul de prestare a serviciilor, ceea ce a adus la ridicarea indicilor de deservire a agenţilor economici şi corespunderii cerinţelor stabilite în documentaţia normativă.

  01.08.2018 - A fost finalizată reorganizarea Întreprinderii de Stat "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", în Societate cu Răspundere Limitată "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare".