• Categorii Categorii
 • Prima   -  CERTIFICARE   -  Sistemul de management

  POLITICA PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI OC PGSP

  Politica strategică a Organismului de Certificare a produselor cu grad sporit de pericol (OC PGSP) din cadrul „Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" SRL este de a menţine şi de a îmbunătăţi permanent activităţile sale şi procesul de prestare a serviciilor în scopul demonstrării, că organismul de certificare menţine o poziţie de terţă parte aplicând un proces de certificare consecvent şi demn de încredere, facilitând astfel acceptarea acestuia la nivel naţional şi internaţional şi astfel înlesnind comerţul pe piaţa internă şi externă.
  Organismul de certificare, la toate nivele structurale, concentrează eforturile sale în scopul asigurării satisfacţiei clientului prin îndeplinirea solicitărilor acestuia, dar care nu intră în contradicţie cu legislaţia şi documentaţia normativă în vigoare.

  OC PGSP stabileşte următoarele obiective de calitate:
  - Extinderea/restrîngerea domeniului de acreditare;
  - Îmbunătăţirea efectuării proceselor de certificare în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii nr. 235 din 01.12.2011 cu modificările ulterioare;
  - Aplicarea reglementărilor tehnice în dependenţă de formele de implementare a acestora. Menţinerea şi îmbunătăţirea procedurilor de certificare în scopul prestării serviciilor de certificare de înaltă calitate şi la cel mai înalt nivel;
  - Analiza şi determinarea corectă a metodelor de remediere a reclamaţiilor prezentate;
  - Prevenirea şi reducerea la minim a riscurilor, care pot provoca apariţia neconformităţilor în zonele, unde acestea periodic se repetă;
  - Urmărirea sistematică a stadiului de realizare a acţiunilor corective şi preventive;
  - Îmbunătăţirea continuă şi dezvoltarea durabilă a Sistemului de Management implementat în OC PGSP;
  - Conştientizarea şi implicarea angajaţilor OC PGSP în funcţionarea Sistemului de Management aplicat;
  - Analiza continuă a activităţii OC, desfăşurarea auditelor interne cu includerea monitorizării la faţa locului, efectuarea acţiunilor corective privind perfecţionarea SM;
  - Prestarea informaţiei pentru clienţi prin intermediul site-lui CTSIC;
  - Instruirea şi evaluarea continuă a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigenţilor solicitate;
  - Instruirea externă continuă şi efectuarea stagiilor;
  - Colaborarea cu alte Organisme de Certificare cu domenii tangente OC PGSP;
  - Realizarea resurselor materiale eficient şi util, în dependenţă de necesităţile apărute;
  - Remunerarea obiectivă a angajaţilor OC PGSP în conformitate cu lucrările executate;
  - Identificarea cerinţelor şi necesităţilor clienţilor OC PGSP, precum şi asigurarea şi evaluarea nivelului de satisfacere a acestora;
  - Respectarea normelor etice şi principiilor morale în comunicarea cu clienţii şi între colaboratorii OC PGSP.

  Politica în domeniul calităţii şi obiectivele referitoare la calitate sunt considerate valabile pe un termen de lungă durată, deoarece corespund cerinţelor care se referă la un organism de certificare, care menţine o poziţie de terţă parte fiind imparţial şi obiectiv în activităţile sale.

  Realizarea obiectivelor susmenţionate va garanta succesul comun, precum şi funcţionarea procesului de evaluare a conformităţii produselor cu grad sporit de pericol.

  Elaborat:
  RSM
  Angela POSTOLACHE
  data 11.07.2018                                                                                                   

  Aprobat
  Conducător OC PGSP
  Nicolai MANOLOV
  data 11.07.2018

  Manualul sistemului de management (MSM) este utilizat de managementul de vîrf, personalul OC.
  Prevederile MSM se aplică în toate subdiviziunile OC şi sunt obligatorii de a fi aplicate de către tot personalul OC de la data aprobării acestora.
  Exemplarul original al MSM este deţinut de Responsabilul Sistemului de Management, care mai deţine şi o copie de lucru pe suport electronic pentru efectuarea actualizărilor.

  Organizarea Manualului sistemului de management
  MSM este întocmit conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17065 (Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii) şi SM SR EN ISO 9001 (Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.)

  Elaborare, aprobare si administrare a Manualului sistemului de management
  Manualul sistemului de management (MSM) reprezintă documentul de bază pentru aplicarea sistemului de management (SM).
  MSM descrie:
  - abilităţile OC de a presta serviciile de evaluare a conformităţii;
  - metodele aplicate pentru elaborarea, implementarea, menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management;
  - politica şi obiectivele;
  - în linii generale organizarea OC cu responsabilităţile, autorităţile şi independenţele personalului OC care iniţiază, efectuează, verifică şi aprobă activităţi ce influenţează calitatea.
  MSM face referire la proceduri documentate ale SM.

  Actualizarea Manualului sistemului de management
  Actualizarea manualului sistemului de management se efectuează periodic şi în următoarele cazuri:
  - schimbări organizatorice sau de alta natură în cadrul OC;
  - aspecte neconcordante ale documentelor, identificate în urma analizelor efectuate;
  - îmbunătăţirii SM, rezultatele obţinute în urma auditelor interne sau supravegherii activităţii CTSIC;
  - intervenţii în text, necesare pentru efectuarea unor corectări şi/sau precizări;
  - modificări sau completări apărute în standarde, legislaţie, etc.
  Actualizările MSM sunt înscrise în „Lista înregistrărilor", care se completează de către Responsabilul SM şi sînt aprobate de Conducătorul OC.

  Reeditarea Manualului sistemului de management
  Reeditarea MSM se efectuează prin trecerea la o noua redacţie a acestuia.
  Ediţia nouă a MSM se realizează în cazul unor modificări şi completări importante care constituie peste 70 % din textul MSM.

  Difuzarea Manualului sistemului de management
  Difuzarea MSM se efectuează de către Responsabilul SM. Originalul se păstrează la acesta.
  Exemplarele reexaminate se retrag şi se distrug prin rupere, cu excepţie exemplarul original care se păstrează în arhiva OC.
  În cadrul OC se distribuie numai copii autentice.

  Responsabilul de sistemul managementului (SM) OC CTSIC îşi asumă responsabilitatea pentru:

  - asigurarea implementării si menţinerii proceselor SM;
  - reprezentarea OC în relaţia cu subcontractanţii în ceia ce este legat de SM;
  - raportarea Conducătorului OC despre funcţionarea şi necesitatea de îmbunatăţire a SM;
  - difuzarea şi menţinerea sub control al Manualului sistemului de management (MSM);
  - elaborarea şi actualizarea documentelor SM în colaborare cu experţii sectoarelor de certificare a produselor omogene;
  - întocmirea şi prezentarea spre aprobare a planului anual al auditelor interne;
  - coordonarea şi urmărirea efectuării auditelor interne;
  - verificarea documentelor auditelor interne;
  - coordonarea activităţii de întocmire, înregistrare şi difuzare a rapoartelor de neconformitate;
  - coordonarea activităţii de verificare şi eficacitate al acţiunilor corective şi preventive stabilite în rapoartele de neconformitate;
  - întocmirea şi prezentarea spre aprobare Conducătorului OC al planului anual de instruire a personalului OC;
  - organizarea periodică a şedinţelor de analiză a SM cu conducătorul OC;
  - propunerea acţiunilor corective, preventive de îmbunătăţire necesare;
  - întocmirea procesului verbal de analiză a SM;
  - înregistrarea şi difuzarea rezultatelor analizelor efectuate de management asupra funcţionării SM.

   

  OC dispune şi utilizează în activitatea sa documente externe (fondul normativ).
  La documente externe se referă:
  - Legile Republicii Moldova;
  - Hotărîrile si Dispoziţiile Guvernului;
  - Reglementările tehnice:

  - "Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 428 din 15 Iulie 2009;
  - "Aparate consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1329 din 13 Decembrie 2016;
  - "Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 745 din 26 Octombrie 2015;
  - "Cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 913 din 25 Iulie 2016;
  - "Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1333 din 14 Decembrie 2016;
  - "Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid", aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1070 din 27 Decembrie 2013;
  - "Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 268 din 26 Aprilie 2012;
  - "Privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 8 din 20 Ianuarie 2016.

  - Ordinele ministerelor de resort;
  - Standarde;
  - Biblioteca specializată;
  - documente de acreditare.

  OC foloseşte copiile documentelor actualizate şi înregistrate în Fondul DN al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (în continuare - CTSIC).
  Actualizarea Fondului DN se efectuează conform SF 38150891-002-2016 "Modul de actualizare a documentelor normative".


  Documente interne

  La documente interne se referă:


  calitate ro

   

  Pentru a asigura posibilitatea identificării şi a trasabilităţii documentelor, în OC este introdus un sistem de codificare.
  Codificarea documentelor se efectuează în conformitate cu documentul normativ PSM - 01


  Evidenţa, actualizarea şi păstrarea documentelor interne

  Evidenţa, actualizarea şi păstrarea documentelor interne al OC se efectuează în conformitate cu PSM - 01
  Actele legislative, Fondul DN, procedurile, instrucţiunile, regulamentele OC , fişele de post se păstrează pînă la înlocuirea lor cu documente nou stabilite.
  Seturile documentelor în baza cărora au fost eliberate documentele şi/sau actele finale se păstrează o perioadă de timp astfel încît să demonstreze încrederea continuă pentru cel puţin un ciclu complet de certificare.
  Accesul la documentaţie este limitat şi se permite următoarelor persoane:
  - conducătorului OC;
  - experţilor, ce au efectuat certificarea produselor (numai la seturile de documente pentru produsele certificate de aceast expert);
  - evaluatorilor organismului de acreditare;
  - auditorilor interni.
  Lichidarea seturilor de documente cu termenul de păstrare expirat se execută conform Ordinului conducătorului OC de către comisia specială numită, cu întocmirea Actului de casare şi distrugere.

   

  Elaborarea şi administrarea documentelor interne

  Elaborarea documentaţiei de reglementări interne se îndeplineşte de către grupul de lucru numit de către conducătorul OC.
  Responsabil de organizarea elaborării documentelor este conducătorul OC.
  Controlul identităţii perfectării documentelor se efectuează în două etape:
  - controlul preventiv a identităţii proiectului pînă la şi după introducerea modificărilor - se îndeplineşte de grupul de elaboratori;
  - verificarea pînă la aprobarea documentului se efectuează de către RSM (viza de verificare se indică pe foia de titlu);
  - aprobarea documentului se efectuează de către conducătorul OC.

  Punerea în acţiune se confirmă prin semnarea foii de titlu de către conducătorul OC cu indicarea termenului punerii în aplicare.