• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Despre Organismul de Inspecție

  click aici pentru FEEDBACK

  SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" (CTSIC) a trecut acreditarea Organismului de Inspecție (OI) pentru următoarele domenii:
     - expertiza securității industriale;
     - inspecția calității produselor petroliere.
  În acest context, dorim să menționăm faptul că suntem primul și singurul Organism de Inspecție acreditat din Republica Moldova. A fost obținut Certificatul de acreditare, care confirmă corespunderea cu cerințele SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 "Evaluarea conformității. Cerințele pentru activitatea diferitor tipuri de organisme de control", totodată a fost confirmat nivelul înalt de competență al personalului OI.

  Certificat de acreditare OI   Ordinul MEI de recunoaștere a OI
  ro ro

   Domeniul de acreditare OI (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2)

  DECLARAȚIA DE POLITICĂ ȘI OBIECTIVELE REFERITOARE LA CALITATE

  Prin prezenta declarație directorul CTSIC definește politica și obiectivele politicii privind calitatea pentru Organismul de Inspecție și acțiunile pe care le întreprinde, în vederea desfășurării activităților conform cerințelor clienților și reglementărilor aplicabile.
  Politica OI CTSIC referitoare la calitate este de a menține și de a spori renumele cîștigat prin serviciile prestate conform domeniului de acreditare, îmbunătățind continuu calitatea acestora.
  În scopul menţinerii standardului şi calităţii serviciilor oferite şi asigurării satisfacţiei clienţilor săi, OI CTSIC a implementat şi menţine un sistem de management conform cerinţelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013.

  Prezenta politică este focalizată pe îndeplinirea următoarelor obiective generale:
       • Satisfacerea permanentă a exigenţelor organelor abilitate si ale legislaţiei în vigoare privind obţinerea/menţinerea acreditării.
       • Creșterea permanentă a încrederii și satisfacției clienților.
       • Creșterea performanțelor individuale ale personalului implicat în activitățile de inspecție, în vederea obținerii calității serviciilor prestate.
       • Zero reclamații pentru serviciile prestate.

  Director CTSIC Gheorghi EFTENI
  Data: 16.10.18

  Reclamația poate fi comunicată la sediul companiei, prin e-mail, fax sau prin poșta recomandată.
  Reclamația se înregistrează în cancelaria companiei, i se atribuie număr de intrare și se transmite conducătorului CTSIC. Conducătorul CTSIC, analizează și transmite reclamația șefului OI.

  Șeful OI analizează reclamația cu scopul de a determina dacă sunt specificate:

  • Datele de identificare a reclamantului și după caz, a reprezentantului legal al reclamantului;
  • Datele de contact ale reclamantului, după caz a reprezentantului legal;
  • Obiectul reclamației;
  • Data întocmirii/depunerii reclamației;
  • Documente depuse în susținerea reclamației;
  • Semnătura reclamantului sau după caz, a reprezentantului legal al reclamantului.

  Reclamațiile depuse anonim nu se examinează.

  În cazul în care, sunt întrunite condițiile menționate supra, șeful OI, împreună cu RSM și un expert/inspector cu competență pentru obiectul reclamației, analizează reclamația pentru a stabili dacă este întemeiată.
  Dacă reclamația este neîntemeiată, acest lucru se comunică reclamantului.
  În cazul în care obiectul reclamației se adeverește, OI CTSIC comunică rezultatul examinării, precum și măsurile întreprinse.
  Termenul de examinare a reclamației este 30 de zile din data depunerii. În cazul în care este necesară prelungirea termenului, reclamantului i se aduce la cunoștință în scris despre acest fapt, prezentând și argumentele.

  Apelul poate fi înaintat numai în formă scrisă prin e-mail, fax, poșta sau direct la sediul SRL CTSIC, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei, în raport cu care este formulat apelul.
  Apelul se înregistrează în cancelaria companiei, i se atribuie număr de intrare și se transmite conducătorului CTSIC. Conducătorul CTSIC, analizează și transmite apelul șefului OI.
  Șeful OI analizează apelul cu scopul de a determina dacă sunt specificate:

  • Datele de identificare a apelantului, și după caz, a reprezentantului legal al apelantului;
  • Datele de contact ale apelantului, după caz a reprezentantului legal;
  • Obiectul apelului;
  • Data întocmirii/depunerii apelului;
  • Documente depuse în susținerea apelului;
  • Declarația că apelul nu a mai fost adresat unei alte entități și că apelantul nu se află în litigiu cu OI CTSIC. În cazul în care obiectul apelului a fost examinat de o instanță de judecată și există o deciziei definitivă și irevocabilă, se va indica soluția instanței.
  • Semnătura apelantului sau după caz, a reprezentantului legal al apelantului.

  Apelurile depuse anonim nu se examinează.

  NOTĂ! OI CTSIC își rezervă dreptul de a nu analiza și a nu decide asupra unei situații asupra căreia s-au pronunțat instanțe de judecată sau alte instituții competente.
  În cazul în care, sunt întrunite condițiile menționate supra, șeful OI, numește comisia de apel, care este instituită ad hoc, și este un organ decizional independent pentru analiza și soluționarea apelurilor. Comisia de apel este compusă din minim trei membri.
  La numirea membrilor comisiei de apel, sunt respectate următoarele principii:
  - Imparțialitate (membrii comisiei sunt numiți astfel încât să se evite conflictul de interese);
  - Obiectivitate și responsabilitate (membrii comisiei au competența necesară evaluării din punct de vedere tehnic și formal, răspund pentru deciziile lor);
  - Confidențialitate (membrii comisiei răspund pentru protejarea informațiilor furnizate de apelant, semnează declarația de confidențialitate și au acces la toate informațiile aferente dosarului care face obiectul apelului precum și la documentele sistemului de management al OI CTSIC).
  Apelul se examinează în lipsa apelantului. În caz că este indispensabilă prezența apelantului, acesta este invitat la ședința de examinare a apelului.
  Comisia, transmite apelantului componența nominală a comisiei. Apelantul, în termen de 3 zile din ziua primirii componenței comisiei, formulează obiecții argumentate asupra componenței.
  Dacă apelul este neîntemeiat, acest lucru i se comunică apelantului.
  În cazul în care obiectul apelului se adeverește, OI CTSIC comunică rezultatul examinării, precum și măsurile întreprinse.
  Termenul de examinare a apelului este 30 de zile din data depunerii. În cazul în care este necesară prelungirea termenului, apelantului i se aduce la cunoștință în scris despre acest fapt, prezentând și argumentele.

  Vasile

  Adresa: MD 2004, Republica Moldova,

  mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 48, etajul 4,

  tel. 022 208151, fax 022 208166, e.mail:  office@ctsic.md, agentia@mdl.net

  Numerele de telefon de serviciu pentru a contacta experţii Organismului de Inspecție:

  078808071; 078808075, 078808073