• Categorii Categorii
 • Prima   -  ORGANISM DE INSPECȚIE   -  Despre Organismul de Inspecție

  click aici pentru FEEDBACK

  Organismul de Inspecție (OI) din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" (CTSIC) deține acreditarea pentru următoarele domenii:
     - securitate industrială;
     - inspecția produselor petroliere.
  În acest context, dorim să menționăm faptul că suntem primul și singurul Organism de Inspecție acreditat din Republica Moldova pe domeniile menționate. Astfel a fost obținut Certificatul de acreditare, care confirmă corespunderea cu cerințele SM EN ISO/CEI 17020:2013 "Evaluarea conformității. Cerințele pentru activitatea diferitor tipuri de organisme de control", totodată a fost confirmat nivelul înalt de competență al personalului OI.

  Certificat de acreditare OI         
  Ordinul MDED de recunoaștere a OI  
  ro
    ro ro 

   Domeniul de acreditare OI (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2)

  Ediţia 06/12.01.2023

  APROBAT
  Director S.R.L. "Centrul Tehnic pentru
  Securitate Industrială și Certificare"
  Gheorghi EFTENI
  12 Ianuarie 2023

  POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

  Prin prezenta declaraţie directorul S.R.L. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" (S.R.L. „CTSIC") defineşte politica şi obiectivele politicii privind calitatea pentru Serviciul Organism de Inspecție (S OI) şi acțiunile pe care le întreprinde, în vederea desfăşurării activităţilor în acord cu cerinţele clienţilor şi ale reglementărilor aplicabile, referitoare la Serviciul Organism de Inspecție.
  Pentru asigurarea unui nivel susţinut de calitate a inspecțiilor, managementul de vârf al S.R.L. „CTSIC" a decis implementarea unui sistem de management al (SM) bazat pe cerinţele standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 şi se angajează să se conformeze cu acest standard internațional, să contribuie la dezvoltarea şi implementarea SM, să asigure îmbunătățirea continuă a eficacităţii acestuia.
  Politica SM al S OI referitoare la calitate este îndreptată spre asigurarea încrederii în S OI prin prestări calitative a serviciilor de inspecții.
  Scopul sistemului de management al S OI este contribuirea la asigurarea uniformităţii şi exactităţii inspecțiilor, protejarea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurărilor incorecte sau false prin efectuarea inspecțiilor în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
  Politica în domeniul calității se adresează angajaților S OI S.R.L. „CTSIC" cu atribuţii în desfăşurarea activităților S OI, indiferent de locul de muncă sau nivelul de pregătire al acestora. Acestea au obligaţia de a se familiariza cu documentaţia referitoare la calitate, de a îndeplini cerinţele stabilite în standardul de referinţă SM EN ISO/CEI 17020:2013, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni de lucru si alte documente aplicabile domeniului de acreditare, de a folosi în activitatea sa etaloane ale unităţilor de măsură conforme.

  Prezenta politică este concentrată pe îndeplinirea următoarelor obiective generale:

  • obţinerea rezultatelor pozitive în urma evaluărilor efectuate de către Centrul Național de Acreditare "MOLDAC" în cadrul S OI a S.R.L. „CTSIC" pe parcursul anului 2023 și eliminarea în termen a neconformităților stabilite;
  • extinderea domeniilor de acreditare pentru activităţile deţinute în mărime de 99% din solicitările parvenite;
  • menţinerea acreditărilor deţinute în cadrul subdiviziunilor S.R.L. „CTSIC";
  • identificarea unor specialiști calificați în domeniu de activitate al S OI și angajarea lor în cadrul S OI în legătură cu plecarea potențială a personalului existent;
  • perfecționarea continuă a personalului S OI;
  • creşterea permanentă a competenţei subdiviziunilor S.R.L. „CTSIC", a calităţii serviciilor oferite şi conştientizarea importanţei îndeplinirii atît a cerinţelor clientului prin îndeplinirea Planurilor anuale de instruire în volum de 100 %;
  • zero reclamaţii şi apeluri pentru serviciile prestate;
  • atragerea și menţinerea clienţilor în volum de 100 %;
  • asigurarea că integritatea sistemului de management se păstrează atunci când sunt planificate și implementate modificări ale SM;
  • promovarea unei imagini corecte a S OI şi a serviciilor pe care acesta le poate oferi clienților săi;
  • asigurarea imparţialităţii, independenţei şi integrității personalului din cadrul S OI, inclusiv excluderea oricărei influenţe de origine interioară sau exterioară asupra rezultatelor activitătii S OI;
  • asigurarea că personalul este conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor lor şi de modul în care contribuie la atingerea obiectivelor SM;
  • asigurarea că sunt stabilite procesele de comunicare adecvate în cadrul S OI şi ca are loc comunicarea în ceea ce priveşte eficacitatea SM;
  • dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte S OI sau instituţii de specialitate.

  Reclamația poate fi comunicată la sediul companiei, prin e-mail sau prin poșta recomandată.
  Reclamația se înregistrează în cancelaria companiei, i se atribuie număr de intrare și se transmite conducătorului CTSIC. Conducătorul CTSIC, analizează și transmite reclamația șefului OI.

  Șeful OI analizează reclamația cu scopul de a determina dacă sunt specificate:

  • Datele de identificare a reclamantului și după caz, a reprezentantului legal al reclamantului;
  • Datele de contact ale reclamantului, după caz a reprezentantului legal;
  • Obiectul reclamației;
  • Data întocmirii/depunerii reclamației;
  • Documente depuse în susținerea reclamației;
  • Semnătura reclamantului sau după caz, a reprezentantului legal al reclamantului.

  Reclamațiile depuse anonim nu se examinează.

  În cazul în care, sunt întrunite condițiile menționate supra, șeful OI, împreună cu manager SMC și un specialist cu competență pentru obiectul reclamației, analizează reclamația pentru a stabili dacă este întemeiată.
  Dacă reclamația este neîntemeiată, acest lucru se comunică reclamantului.
  În cazul în care obiectul reclamației se adeverește, OI CTSIC comunică rezultatul examinării, precum și măsurile întreprinse.
  Termenul de examinare a reclamației este 30 de zile din data depunerii. În cazul în care este necesară prelungirea termenului, reclamantului i se aduce la cunoștință în scris despre acest fapt, prezentând și argumentele.

  Apelul poate fi înaintat numai în formă scrisă prin e-mail, poșta sau direct la sediul SRL CTSIC, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei, în raport cu care este formulat apelul.
  Apelul se înregistrează în cancelaria companiei, i se atribuie număr de intrare și se transmite conducătorului CTSIC. Conducătorul CTSIC, analizează și transmite apelul șefului OI.
  Șeful OI analizează apelul cu scopul de a determina dacă sunt specificate:

  • Datele de identificare a apelantului, și după caz, a reprezentantului legal al apelantului;
  • Datele de contact ale apelantului, după caz a reprezentantului legal;
  • Obiectul apelului;
  • Data întocmirii/depunerii apelului;
  • Documente depuse în susținerea apelului;
  • Declarația că apelul nu a mai fost adresat unei alte entități și că apelantul nu se află în litigiu cu OI CTSIC. În cazul în care obiectul apelului a fost examinat de o instanță de judecată și există o deciziei definitivă și irevocabilă, se va indica soluția instanței.
  • Semnătura apelantului sau după caz, a reprezentantului legal al apelantului.

  Apelurile depuse anonim nu se examinează.

  NOTĂ! OI CTSIC își rezervă dreptul de a nu analiza și a nu decide asupra unei situații asupra căreia s-au pronunțat instanțe de judecată sau alte instituții competente.
  În cazul în care, sunt întrunite condițiile menționate supra, șeful OI, numește comisia de apel, care este instituită ad hoc, și este un organ decizional independent pentru analiza și soluționarea apelurilor. Comisia de apel este compusă din minim trei membri.
  La numirea membrilor comisiei de apel, sunt respectate următoarele principii:
  - Imparțialitate (membrii comisiei sunt numiți astfel încât să se evite conflictul de interese);
  - Obiectivitate și responsabilitate (membrii comisiei au competența necesară evaluării din punct de vedere tehnic și formal, răspund pentru deciziile lor);
  - Confidențialitate (membrii comisiei răspund pentru protejarea informațiilor furnizate de apelant, semnează declarația de confidențialitate și au acces la toate informațiile aferente dosarului care face obiectul apelului precum și la documentele sistemului de management al OI CTSIC).
  Apelul se examinează în lipsa apelantului. În caz că este indispensabilă prezența apelantului, acesta este invitat la ședința de examinare a apelului.
  Comisia, transmite apelantului componența nominală a comisiei. Apelantul, în termen de 3 zile din ziua primirii componenței comisiei, formulează obiecții argumentate asupra componenței.
  Dacă apelul este neîntemeiat, acest lucru i se comunică apelantului.
  În cazul în care obiectul apelului se adeverește, OI CTSIC comunică rezultatul examinării, precum și măsurile întreprinse.
  Termenul de examinare a apelului este 30 de zile din data depunerii. În cazul în care este necesară prelungirea termenului, apelantului i se aduce la cunoștință în scris despre acest fapt, prezentând și argumentele.

  Vasile

  Adresa: MD 2001, Republica Moldova,

  mun. Chișinău, str. MELESTIU, nr. 22A, etajul 2,

  tel. recepție 022 208166,

  tel. anticamera 022 208151,

  e.mail:  office@ctsic.md